6 weeks post op!!! YAYYYYYYYYYYYY

loving the new nose.